24.01.2017 mkd shq eng почетна мапа на сајтот контакт
ЗА НАС УСЛУГИ ЦЕНОВНИК ЛИНКОВИ МЕСЕЧЕН ИНФО КОНТАКТ
ДЕЖУРЕН ТЕЛЕФОН (08-20ч): 321 66 44
 почетна / ЈАВНИ НАБАВКИ
КХС во медиуми
Прописи
Извештаи
Историјат
Проекти
Еко патрола
ДЕЖУРЕН ТЕЛЕФОН
Фото галерија
 

Сертификат на систем за менаџмент со квалитет ISO 9001:2008

Зимска програма / 2012

Инвестициона програма / 2014

3та МЕЃУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА - управување со отпад и климатски промени
ЈАВНИ НАБАВКИ
План за јавни набавки во 2016-та година


Вид на постапка:

Отворена постапка бр. 19/2016
предмет на набавка: електрична енергија
Постапката се спроведува со Отворена постапка по електронски пат со електронска аукција.Краен рок за поставување на прашања е 10. 05.2016 година до 15:30. Крен рок за доставување на понудите е 16.05.2016 г., кога е и јавното отварање на понудите.Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk

Отворена постапка бр. 20/2016
предмет на набавка: надворешни и внатрешни гуми за специјални комунални возила,лесни возила и градежни машини,
Постапката се спроведува со Отворена постапка во хартиена форма со електронска аукција.Краен рок за поставување на прашања е 07. 06.2016 година до 15:30. Крен рок за доставување на понудите е 13.06.2016 г., кога е и јавното отварање на понудите.Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk


Вид на постапка:

Постапката се спроведува во отворена постапка во хартиена форма и истата завршува со е-аукција .
Краен рок за поставување на прашања е 24.05.2016 год до 15:30 часот . 
Краен рок за достава на понудите е 30.05.2016 год во 11: 00 часот 

Предмет на набавка - Пластиќни вреќи постапка број 18/2016
Постапката се спроведува со барање на прибирање на понуди во електронска форма и истата завршува со е- аукција.
Краен рок за поставување на прашања е 18.04.2016год  до 15:30 часот
Краен рок за достава на понудите е 21.04.2016 год во 11:00 часот


Вид на постапка:

Барање за прибирање на понуди ( преку ЕСЈН со е- аукција ) оглас број 12/2016
предмет на набавка
Одржување - сервисирање на ИТ опрема . Постапката се спроведува со Барање за прибирање на понуди во електронска форма и истата завршува со електронска аукција. Краен рок за поставување на прашања е 15.04.2016 год. до 15 30 часот. Краен рок за достава на понудите е 18.04.2016 год во 11 00 часот. Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки httrs://e-nabavki.gov.mk

Барање за прибирање на понуди во хартиена форма со е- аукција оглас број 13/2016
предмет на набавка 
Услуга за електронска дијагностика на СКВ. Постапката се спроведува со Барање за прибирање на понуди во хартиена форма која завршува со е- аукција. Краен рок за поставување на прашања е  16.04.2016 год. 
до 15 30 часот. Краен рок за достава на понудите е 19.04.2016год во 11 00 часот. Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки httrs://e-nabavki.gov.mk

Барање за прибирање на понуди во хартиена форма со е- аукција оглас број 14/2016
предмет на набавка
Полски метли . Постапката се спроведува со Барање за прибирање на понуди во хартиена форма која завршува со е- аукција. Краен рок за поставување на прашања е  16.04.2016 год. 
до 15 30 часот. Краен рок за достава на понудите е 19.04.2016год во 12 00 часот. Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки httrs://e-nabavki.gov.mk

Отворена постапка со објава на оглас број 15/2016
предмет на набавки 
Лесно возило.Постапката се спроведува со отворена постапка во  хартиена форма која завршува со е- аукција. Краен рок за поставување на прашања е  27.04.2016 год. 
до 15 30 часот. Краен рок за достава на понудите е 03.05.2016год во 11 00 часот. Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки httrs://e-nabavki.gov.mk

Отворена постапка со објава на оглас број 16/2016
предмет на набавки 
Полуприколка Вариопрес.Постапката се спроведува со отворена постапка во  хартиена форма која завршува со е- аукција. Краен рок за поставување на прашања е  19.05.2016 год. до 15 30 часот. Краен рок за достава на понудите е 25.05.2016год во 11 00 часот. Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки httrs://e-nabavki.gov.mk


Вид на постапка:

Предмет на набавка - обука за безбедна работа на вработените бр.10/2016. Постапката се спроведува со Барање за прибирање на понуди во хартиена форма и истата не завршува со електронска аукција. Краен рок за доставување на понудите е 14.04.2016 година во 10,00 часот.Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk во категорија на Други огласи.

Предмет на набавка - дезинфекција, дезинсекција и дератизација, бр.11/2016. Постапката се спроведува со Барање за прибирање на понуди во електронска форма  и истата завршува со електронска аукција. Краен рок за доставување на понудите е 15.04.2016 година во 11,00 часот. Краен рок за поставување на прашања е 12.04.2016 г. до 15:30 ч. Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk.

Вид на постапка:

Предмет на набавка: резервни делови и нови четки за метлачки Постапката се спроведува со Отворена постапка, во хартиена форма и истата  завршува со електронска аукција. Краен рок за поставување на прашања е 07.04.2016 г. до 15:30 часот. Краен рок за доставување на понудите е 13.04.2016 г.  во 11:00 на  Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk.Бројот на оглас е 06/2016.

Предмет на набавка: печатени обрасци. Постапката се спроведува со Отворена постапка, во хартиена форма и истата  завршува со електронска аукција. Краен рок за поставување на прашања е 07.04.2016 г. до 15:30 часот. Краен рок за доставување на понудите е 13.04.2016 г.  во 12:00 на  Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .Бројот на оглас е 07/2016.

Предмет на набавка: хидраулични уреди на специјални комунални возила со репарација. Постапката се спроведува со Отворена постапка, во хартиена форма и истата  завршува со електронска аукција. Краен рок за поставување на прашања е 08.04.2016 г. до 15:30 часот. Краен рок за доставување на понудите е 14.04.2016 г.  во 11:00 на  Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .Бројот на оглас е 08/2016.

Вид на постапка:

Предмет на набавка 

Преведувачки услуги.Постапката се спроведува со Барање за прибирање на понуди, во хартиена форма и истата  не завршува со електронска аукција. Краен рок за доставување на понуди е 29.03.2016 година до 10,00 часот. Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk во категорија на други огласи.Бројот на оглас е 05/2016.

Вид на постапка:

Предмет на набавка

Услуга за изнајмување на телекомуникациска опрема (оптичко поврзување на локации), Постапката се спроведува со Отворена постапка во хартиена форма која завршува со е-аукција. Краен рок за поставување на прашања е 11.03.2016 до 15.03 часот. Краен рок за достава на понудите е 17.03.2016 година во 11.00 часот, кога е и јавното отварање на понудите. Огласот е објавен на електронскиотѕ систем на јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk

Барање за прибирање на понуди  оглас 03/2016

Предмет на набавка:

Сервисирање и одржување на телефонски и факс апарати и репроматеријал за истите. Постапката се спроведува со Барање за прибирање на понуди во хартиена форма која завршува со е-аукција. Краен рок за поставување на прашања е 27.02.2016 до 15.30 часот. Краен рок за достава на понудите 01.03.2016 година во 11:00 часот, кога е и јавното отварање на понудите . Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk

Постапка ќе биде спроведена преку ЕСЈН и ќе заврши со е-аукција.

 ОТВОРЕНИ ЈАВНИ НАБАВКИ 

Вид на постапка:

Отворена постапка со објава на оглас 01/2016

Предмет на набавка:

Автоматска перална на специјални комунални возила. Постапката се спроведува со отворена постапка во хартиена форма која завршува со е - аукција. Краен рок за поставување на прашања 03.03.2016 до 15:30 часот. Краен рок за доставување на понудите 09.03.2016 година во 11,00 часот, кога е и јавното отварање на понудите. Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk

Постапка ќе биде спроведена преку ЕСЈН и ќе заврши со е-аукција.

 

Вид на постапка:

Отворена постапка со објава на оглас 02/2016

Предмет на набавка:

Мобилни собирни центри за селективно одлагање на електронски отпад. Постапката се спроведува со отворена постапка во хартиена форма која завршува со е - аукција. Краен рок за поставување на прашања 03.03.2016 до 15:30 часот. Краен рок за доставување на понудите 05.04.2016 година во 11,00 часот, кога е и јавното отварање на понудите. Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk

Постапка ќе биде спроведена преку ЕСЈН и ќе заврши со е-аукција.
 
 
 назад
ПРЕБАРУВАЊЕ:
 
 
 
БЕСПЛАТЕН ТЕЛЕФОНСКИ БРОЈ ЗА СОБИРАЊЕ КАБАСТ И ГРАДЕЖЕН ОТПАД 0800 222 33
ЈАВНИ НАБАВКИ
Слободен пристап до информации од јавен карактер
Службата за хуман третман на бездомните животни
КУЧИЊА ЗА ВДОМУВАЊЕ
Едукација
Акции
 
ЕКО РЕЧНИК ЕДУКАЦИЈА
Аеросоли се цврсти честички или мали течни капки од чад, прашина, пепел и кондензирани гасовити супстанци кои можат да се најдат во воздухот. Некои од овие честички се доволно големи и темни да можат да се забележат со голо око во вид на чад. Настануваат во индустриски процеси, на депонии, преку согорување на горива, од прашина по патиштата, при градежни работи и зафати, вулкански ерупции, шумски пожари и слично. Некои честички се емитираат директно од своите извори, додека други настануваат кога гасови како сулфур оксид, азотови оксиди или неметански органски гасови и пареа стапуваат во реакција со други соединенија во воздухот и формираат супстанци со понизок степен на испарување, а потоа и најдобри микродисперзирани честички со кои гасовите можат повторно да стапат во реакција. Аеросолите се многу штетни по човечкото здравје.
АНКЕТА
Дали сметате дека постојните метални контејнери од 1,1 м3 треба да бидат заменети со пластични контејнери од ист волумен за селектирање на комуналниот отпад?
Да
Не

резултати