17.03.2018 mkd shq eng почетна мапа на сајтот контакт
ЗА НАС УСЛУГИ ЦЕНОВНИК ЛИНКОВИ МЕСЕЧЕН ИНФО КОНТАКТ
ДЕЖУРЕН ТЕЛЕФОН (08-20ч): 321 66 44
МАПА НА САЈТОТ
 
 - ПОЧЕТНА
 - Актуелности
 - За нас
  За нас
  Мисија и визија
  ПОЛИТИКА ЗА КВАЛИТЕТ НА ЈП КОМУНАЛНА ХИГИЕНА - СКОПЈЕ
  ИСО стандарди
  Организација
  Дејност
 - Услуги
  Собирање комунален отпад
  Чистење на јавните сообраќајни површини
  Селекција на отпад и трансфер центри
  Третман на животни скитници
  Третман на фекални води
  Носење вода на физички и правни лица
  Собирање на кабаст отпад и градежен шут
 - Ценовник
 
 - Линкови
  Општини во Скопје
 - Месечен Инфо
 - Контакт
  Контакт
 - КХС во медиуми
  КХС во медиуми
 - Прописи
 - Извештаи
  Извештај за работењето на ЈП Комунална хигиена Скопје за период I-XII-2013
  ИЗВЕШТАЈ За остварени финансиски резултати од работењето на ЈП Комунална хигиена-Скопје за период I-
 - Историјат
 - Проекти
  Проекти 2010
  Јавни набавки
 - Еко патрола
 - ДЕЖУРЕН ТЕЛЕФОН
 - Фото галерија
 - ЈАВНИ НАБАВКИ
  Годишниот план за јавни набавки за 2018
 - БЕСПЛАТЕН ТЕЛЕФОНСКИ БРОЈ ЗА СОБИРАЊЕ КАБАСТ И ГРАДЕЖЕН ОТПАД 0800 222 33
  ПРОГРАМА за подигнување – собирање на кабаст отпад и градежен шут од територијата на Град Скопје за
 - Слободен пристап до информации од јавен карактер
  Список на информации
 - Службата за хуман третман на бездомните животни
  Службата за хуман третман на бездомните животни
 - КУЧИЊА ЗА ВДОМУВАЊЕ
  Кучиња за вдомување
 - Едукација
  Еко Речник
 - Акции
 
ПРЕБАРУВАЊЕ:
 
 
 
БЕСПЛАТЕН ТЕЛЕФОНСКИ БРОЈ ЗА СОБИРАЊЕ КАБАСТ И ГРАДЕЖЕН ОТПАД 0800 222 33
ЈАВНИ НАБАВКИ
Слободен пристап до информации од јавен карактер
Службата за хуман третман на бездомните животни
КУЧИЊА ЗА ВДОМУВАЊЕ
Едукација
Акции
 
ЕКО РЕЧНИК ЕДУКАЦИЈА
Аеросоли се цврсти честички или мали течни капки од чад, прашина, пепел и кондензирани гасовити супстанци кои можат да се најдат во воздухот. Некои од овие честички се доволно големи и темни да можат да се забележат со голо око во вид на чад. Настануваат во индустриски процеси, на депонии, преку согорување на горива, од прашина по патиштата, при градежни работи и зафати, вулкански ерупции, шумски пожари и слично. Некои честички се емитираат директно од своите извори, додека други настануваат кога гасови како сулфур оксид, азотови оксиди или неметански органски гасови и пареа стапуваат во реакција со други соединенија во воздухот и формираат супстанци со понизок степен на испарување, а потоа и најдобри микродисперзирани честички со кои гасовите можат повторно да стапат во реакција. Аеросолите се многу штетни по човечкото здравје.
АНКЕТА
Дали сметате дека постојните метални контејнери од 1,1 м3 треба да бидат заменети со пластични контејнери од ист волумен за селектирање на комуналниот отпад?
Да
Не

резултати