26.04.2018 mkd shq eng почетна мапа на сајтот контакт
ЗА НАС УСЛУГИ ЦЕНОВНИК ЛИНКОВИ МЕСЕЧЕН ИНФО КОНТАКТ
ДЕЖУРЕН ТЕЛЕФОН (08-15ч): 321 66 44
 почетна / Актуелности / Актуелности
КХС во медиуми
Прописи
Извештаи
Историјат
Проекти
Еко патрола
ДЕЖУРЕН ТЕЛЕФОН
Фото галерија
 

Сертификат на систем за менаџмент со квалитет ISO 9001:2008

10та МЕЃУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА - Води и отпад - реалност и предизвици
Актуелности
Потпишан Меморандум за меѓусебна соработка за интегрирање на неформалните собирачи во организираниот систем за управување со отпадот и унапредување на управувањето со отпадот на ниво на Градот Скопје

04.04.2018  12:59

4.04.2018г.
Денеска, во просториите на Градот Скопје, беше потпишан Меморандум за меѓусебна соработка меѓу директорот на ЈП „Комунална хигиена“ – Скопје, Абдусамед Шабани, градоначалникот на Градот Скопје, Петре Шилегов, директорот на Здружението „Ромски бизнис-информативен центар во Македонија“, Зоран Димов и претставничката на Здружението за одржлив развој и заштита на животната средина „Go Green“, Благица Сековска.
Потписниците на Меморандумот се обврзаа дека во рамките на својата примарна дејност, знаење и капацитети заеднички ќе дејствуваат и меѓусебно ќе соработуваат во интерес на подобрено управување со отпадот, унапредување на центрите за собирање, селектирање и складирање на отпадот на ниво на Градот Скопје, како и формализирање на неформалните собирачи на отпадот и нивно вработување во организираниот систем за управување со отпад. 
За остварување на овие цели ќе се формира работна група што ќе работи на подетална квантитативна и квалитативна анализа на количеството отпад што се генерира од неформалните собирачи на отпад, потребната инвестиција во инфраструктурна опрема за унапредување на центрите за собирање, селектирање и складирање на отпадот, како и обука и едукација на неформалните собирачи на отпад.
На настанот беше посочено дека во формалниот систем, преку ЈП „Комунална хигиена“ – Скопје, до крајот на годинава се очекува да бидат интегрирани 1400 неформални собирачи на отпадот на територијата на Градот Скопје, претежно од ромска националност.
За таа цел, од страна на ЈП „Комунална хигиена“ – Скопје, овие лица ќе бидат обучени, едуцирани и опремени за отпадот да го собираат директно од домовите на граѓаните и потоа истиот да го селектираат во рамките на Центарот за селекција на отпадот, што наскоро ќе започне да функционира во скопската населба Шуто Оризари.
Селектираниот отпад овие лица ќе можат да го пласираат кај постоечките компании што работат со откуп и рециклирање на различни типови отпад и на тој начин да ги обезбедат своите приходи. Покрај социјалните придобивки, се очекува интегрирањето на неформалните собирачи на отпадот во организираниот систем за управување со отпад да има позитивни ефекти врз заштитата на животната средина и да го намали загадувањето на територијата на Градот Скопје.
 
 
 
 назад
ПРЕБАРУВАЊЕ:
 
 
 
БЕСПЛАТЕН ТЕЛЕФОНСКИ БРОЈ ЗА СОБИРАЊЕ КАБАСТ И ГРАДЕЖЕН ОТПАД 0800 222 33
ЈАВНИ НАБАВКИ
Слободен пристап до информации од јавен карактер
Службата за хуман третман на бездомните животни
КУЧИЊА ЗА ВДОМУВАЊЕ
Едукација
 
ЕКО РЕЧНИК ЕДУКАЦИЈА
Аеросоли се цврсти честички или мали течни капки од чад, прашина, пепел и кондензирани гасовити супстанци кои можат да се најдат во воздухот. Некои од овие честички се доволно големи и темни да можат да се забележат со голо око во вид на чад. Настануваат во индустриски процеси, на депонии, преку согорување на горива, од прашина по патиштата, при градежни работи и зафати, вулкански ерупции, шумски пожари и слично. Некои честички се емитираат директно од своите извори, додека други настануваат кога гасови како сулфур оксид, азотови оксиди или неметански органски гасови и пареа стапуваат во реакција со други соединенија во воздухот и формираат супстанци со понизок степен на испарување, а потоа и најдобри микродисперзирани честички со кои гасовите можат повторно да стапат во реакција. Аеросолите се многу штетни по човечкото здравје.