MKALEN
Почетна     За нас     ISO стандарди

ISO стандарди

Во ЈП КХС е документиран и воведен систем за управување со квалитет, за кој од страна на ВР на Претпријатието е превземен ангажман за негово поддржување и континуирано подобрување на неговата ефикасност.

За да се обезбеди усогласеност со барањата на ISO 9001:2008, Врвното Раководство се стреми да:

 

- се определат процесите неопходни за СУК и ги следи нивните примени во целото Претпријатието;

- се определи сукцесивност и меѓусебно дејствување на тие процеси;

- се определат критериумите и методите, осигурувајќи нивно ефективно функционирање и контрола на процесите;

- има ресурси и информации за квалитетно функционирање и набљудување на процесите;

- се обезбеди постојана контрола и мерење на процесите и карактеристиките на услугите;

- се превземаат дејствија за постигнување на планираните резултати;

- се анализираат и превземаат мерки за континуирано подобрување на процесите;