02 321 66 44    08-20MKALEN
Почетна     За нас     Организација

Организација

Директор

Абдусамед Шабани

abdusamed.shabani@khigiena.com.mk 

 

Главен асистент на директорот

м-р Зенун Матњани

zenun.matnjani@khigiena.com.mk

 

Помошник на директорот за оперативно - технички работи

Јетула Амети

jetula.ameti@khigiena.com.mk

 

Помошник на директорот

Кемал Муслиу

kemal.musliu@khigiena.com.mk

 

Помошник на директорот за финансиско - правни работи

Златко Христовски

zlatko.hristovski@khigiena.com.mk

 

Помошник на директорот за квалитет, информатичка технологија и развој

Бранко Николовски

branko.nikolovski@khigiena.com.mk

 

Деловен секретар на директорот

Дије Хамиди

dije.hamidi@khigiena.com.mk

 

Раководител на Секторот за поддршка на менаџментот

м-р Ана-Марија Бранѓолица

ana.brangolica@khigiena.com.mk

 

Раководител на Секторот Комунална хигиена

Зекирија Незири

zekirija.neziri@khigiena.com.mk

 

Раководител на Секторот Механизација

Камер Тахири

kamer.tahiri@khigiena.com.mk

 

Раководител на Секторот за правни работи и човечки ресурси

м-р Ердуан Садики

erduan.sadiki@khigiena.com.mk

 

Раководител на Секторот за финансиски прашања

Катерина Бошковска

katerina.boshkovska@khigiena.com.mk

  

Раководител на Секторот за ИТ, квалитет и развој

Славко Ружиновски

s.ruzinovski@khigiena.com.mk

 

Советник на директорот 

Делија Дарлишта

 

Советник на директорот за одржување на возила и опрема

Исљам Ибраими

i.ibraimi@khigiena.com.mk

 

Советник на директорот за комунална хигиена

Светлана Трајкова

s.trajkova@khigiena.com.mk

 

Советник на директорот за индустриски неопасен отпад

 м-р Добре Босилковски

dobre.bosilkovski@khigiena.com.mk

 

 УПРАВЕН ОДБОР

  1.Маја Андова - Претседател

  2. Мирза Драгуловчанин 

  3. Шкури Муртезани 

  4. Благој Зашов 

  5. Виолета Трпчевска 

  6. Нико Николовски 

  7. Жаклина Стаменковска 

  8. Кенан Рамадани 

  9. Музафер Харуни 

10. Славе Кралевски 

11. Абдула Тачи

12. Емил Крстески

 

НАДЗОРЕН ОДБОР

1. Игор Трајковски - Претседател

2. Славица Крстевска  

3. Душан Мијатовиќ 

4. Стевица Георгиевски 

5. Бесим Рамадани