Организација

 

Директор

Абдусамед Шабани

abdusamed.shabani@khigiena.com.mk 

 

Главен асистент на директорот

м-р Зенун Матњани

zenun.matnjani@khigiena.com.mk

 

Помошник на директорот за оперативно - технички работи

Јетула Амети

jetula.ameti@khigiena.com.mk

 

Помошник на директорот за финансиско - правни работи

Златко Христовски

zlatko.hristovski@khigiena.com.mk

 

Помошник на директорот

Кемал Муслиу

kemal.musliu@khigiena.com.mk

 

Раководител на Секторот за поддршка на менаџментот

м-р Ана-Марија Бранѓолица

ana.brangolica@khigiena.com.mk

 

Раководител на Секторот Комунална хигиена

Зекирија Незири

zekirija.neziri@khigiena.com.mk

 

Раководител на Секторот Механизација

Камер Тахири

kamer.tahiri@khigiena.com.mk

 

Раководител на Секторот за финансиско работење

Катерина Бошковска

katerina.boshkovska@khigiena.com.mk

 

Раководител на Секторот за правни работи и човечки ресурси

 

 Раководител на Секторот за ИТ, квалитет и развој

Славко Ружиновски

s.ruzinovski@khigiena.com.mk

 

Деловен секретар на директорот

Дије Хамиди

dije.hamidi@khigiena.com.mk

 

Советник на директорот 

Делија Дарлишта

 

Советник на директорот за одржување на возила и опрема

Исљам Ибраими

i.ibraimi@khigiena.com.mk

 

Советник на директорот за комунална хигиена

Светлана Трајкова

s.trajkova@khigiena.com.mk

 

Советник на директорот за индустриски неопасен отпад

м-р Добре Босилковски

dobre.bosilkovski@khigiena.com.mk

 

 УПРАВЕН ОДБОР

  1.Маја Андова - Претседател

  2. Мирза Драгуловчанин 

  3. Шкури Муртезани 

  4. Благој Зашов 

  5. Виолета Трпчевска 

  6. Нико Николовски 

  7. Жаклина Стаменковска 

  8. Кенан Рамадани 

  9. Бесник Османи 

10. Славе Кралевски 

11. Абдула Тачи

12. Зоран Зориќ

 

НАДЗОРЕН ОДБОР

1. Игор Трајковски - Претседател

2. Славица Крстевска  

3. Душан Мијатовиќ 

4. Стевица Георгиевски 

5. Бесим Рамадани