02 321 66 44    08-20MKALEN
Почетна     За нас     Организација

Организација

Раководен тим

 

Директор

Абдусамед Шабани

abdusamed.shabani@khigiena.com.mk 

 

Шеф на кабинет

Зенун Матњани

zenun.matnjani@khigiena.com.mk

 

Соработник на директорот за односи со јавноста

м-р. Ана Марија Бранѓолица

ana.brangolica@khigiena.com.mk

 

Деловен секретар на Директорот

Дије Хамиди

dije.hamidi@khigiena.com.mk

 

Помошник на директорот за оперативно - технички работи

Кемал Муслиу

kemal.musliu@khigiena.com.mk

 

Помошник на директорот за финансиско - правни работи

Златко Христовски

zlatko.hristovski@khigiena.com.mk

 

Помошник на директорот за квалитет, планирање, информатичка технологија и развој

Бранко Николовски

branko.nikolovski@khigiena.com.mk

 

Самостоен советник на директорот

Добре Босилковски

dobre.bosilkovski@khigiena.com.mk

 

Самостоен советник на директорот

Светлана Трајкова

s.trajkova@khigiena.com.mk

 

Стручен соработник на директорот

Јетула Амети

jetula.ameti@khigiena.com.mk

 

Раководител на Сектор комунална хигиена

Зекирија Незири

zekirija.neziri@khigiena.com.mk

 

Раководител на Сектор механизација

Камер Тахири

kamer.tahiri@khigiena.com.mk

 

Раководител на Сектор за финансиски прашања

Катерина Бошковска

katerina.boshkovska@khigiena.com.mk

 

Раководител на Сектор за правни, кадрови и општи работи

Ердуан Садики

erduan.sadiki@khigiena.com.mk

 

Раководител на Сектор за квалитет и планирање

Славко Ружиновски

s.ruzinovski@khigiena.com.mk

 

Раководител на Сектор за информатичка технологија и развој

Васил Трајков

vasil.trajkov@khigiena.com.mk

 

Управен одбор

 

  1. Маја Шајновска Андова - Претседател

  2. Мирзо Драгуловчанин - член

  3. Шкури Муртези - член

  4. Благој Зашов - член

  5. Виолета Трпчевска - член

  6. Нико Николовски  - член

  7. Жаклина Стаменкова - член

  8. Кенан Рамадани -  член

  9. Музафер Харуни -  член

10. Славе Кралевски -  член

11. Абдула тачи

12. Емил Крстевски

 

 

Надзорен одбор

 

1. Игор Трајковски - Претседател

2. Славица Крстевска  - член

3. Душан Миајтовиќ - член

4. Стевица Георгиевски - член

5. Бесим Рамадани - член