MKALEN
Почетна     Услуги     Собирање комунален отпад

Собирање комунален отпад

Собирањето на комуналниот отпад има директно влијание во зачувување на урбаната животна средина од аспект на санитарно и еколошко значење.

Собирањето на комунален отпад од подрачјето на Град Скопје се врши од садови за негово времено сместување - контејнери од 1.100 литри, контејнери од 5.000 литри и пластични канти од 120 литри.

Транспортирањето на комуналниот отпад се врши со специјални комунални возила, прилагодени на поставените садови за негово времено сместување.

Динамиката за собирање и транспортирање на комуналниот отпад од подрачјето на Град Скопје се утврдува во зависност од:

- Густината на населеност

- Количеството на создаден комунален отпад

- Структурата на комуналниот отпад

- Начинот на однесување на корисниците во урбаната средина

- Инфраструктурните сообраќајни услови

- Видот и бројот на поставените садови за комунален отпад

 

За целосно апсорбирање на комуналниот отпад според утврдената динамика, подрачјето на Град Скопје опфатено со генералниот урбанистички план е поделено на соодветен број блокови.

Собирањето и транспортирањето на комуналниот отпад на подрачјето на Град Скопје се врши од физички слица / домаќинства и правни лица.