MKALEN
Почетна     Услуги     Чистење на јавни сообраќајни површини

Чистење на јавни сообраќајни површини

ЧИСТЕЊЕТО  НА  ЈАВНИТЕ  СООБРАЌАЈНИ  ПОВРШИНИ  ПОДРАЗБИРА  ОДРЖУВАЊЕ  НА  ЈАВНАТА КОМУНАЛНА  ХИГИЕНА – МЕТЕЊЕ  И  МИЕЊЕ,  КАКО  И  ПРАЗНЕЊЕ  НА  КОРПИТЕ  ЗА  ОТПАДОЦИ.

ЧИСТЕЊЕТО  НА  ЈАВНИТЕ  СООБРАЌАЈНИ  ПОВРШИНИ  НА  ПОДРАЧЈЕТО  НА  ГРАДOT  СКОПЈЕ  СЕ ВРШИ  ПРЕКУ :

- РАЧНО  МЕТЕЊЕ

- МАШИНСКО  МЕТЕЊЕ

- РАЧНО  МИЕЊЕ  ОД  ЦИСТЕРНИ

- МАШИНСКО  МИЕЊЕ  СО  ЦИСТЕРНИ

- ПРОЧИСТУВАЊЕ

 

ЧИСТЕЊЕТО  НА  ЈАВНИТЕ  СООБРАЌАЈНИ  ПОВРШИНИ  Е  ВО  ЗАВИСНОСТ  ОД  ПОВЕЌЕ  ПАРАМЕТРИ И  ТОА :

- ГУСТИНАТА  НА  НАСЕЛЕНОСТ

- ФРЕКВЕНЦИЈАТА  НА  ЛУЃЕ  И  МОТОРНИ  ВОЗИЛА

- СТЕПЕНОТ  НА  НЕЧИСТОТИЈА

- СТЕПЕНОТ  НА  ПРЕЧКИ

- ИНФРАСТРУКТУРНИТЕ  СООБРАЌАЈНИ  УСЛОВИ

- НАЧИНОТ  НА  ОДНЕСУВАЊЕ  НА  ГРАЃАНИТЕ  ВО  УРБАНАТА  СРЕДИНА

 

ЗА  ФУНКЦИОНАЛНО  ЧИСТЕЊЕ  НА  ЈАВНИТЕ  СООБРАЌАЈНИ  ПОВРШИНИ  Е ИЗВРШЕНА КАТЕГОРИЗАЦИЈА  НА  ИСТИТЕ  ВО  УРБАНИОТ  ДЕЛ  НА  ГРАДОТ  СКОПЈЕ,  НА  ТРИ   КАТЕГОРИИ.

ОД  ИЗВРШЕНАТА  КАТЕГОРИЗАЦИЈА,  ПРОИЗЛЕГУВА  И  ДИНАМИКАТА  НА  ЧИСТЕЊЕ  НА  ЈАВНИТЕ СООБРАЌАЈНИ  ПОВРШИНИ.