НЕПРОПИСНО ОДЛАГАЊЕ ГРАДИНАРСКИ ОТПАД ВО СКОПСКАТА ОПШТИНА КАРПОШ
Управување со отпад од пакување од стакло во Западен Балкан